Program Regionalny

Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki” jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Radomsko wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku - ul. Portowa

Projekt pn. "Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku" został realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

Projekt „Festiwal zalewajki symbolem radomszczańskiej marki” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

 Projekt „Termomodernizacja budynku Szkolno – Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

 Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

 Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska

 Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno.

 Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6344 m – odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ulicy Sucharskiego oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza

Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej w Radomsku na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Partyzanckiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i ścieżką rowerową

 Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt „Różewicz Open Festiwal” realizowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Projekt pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Polska Cyfrowa.

Projekt pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn. „Program Rewitalizacji centrum Miasta Radomska 2020 szansą rozwoju" został realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.

Projekt „Przebudowa ul. Raciborskiego, Kilińskiego, Kołłątaja oraz Topolowej w Radomsku” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.