Centrum Aktywności Społecznej

Symbol: CAS
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Do zadań Centrum Aktywności Społecznej należy w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarjacie,

3) wspieranie działań organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta,

4) współpraca z Miejską Radą Sportu,

5) współpraca z Miejską Radą Seniorów,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniui w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury i kultury fizycznej,  w tym organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na powierzenie i/lub wspieranie realizacji zadań publicznych oraz nadzór nad prawidłowością zleconych zadań,

8) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

9) propagowanie i promocja postaw prozdrowotnych,

10) współpraca z lokalnymi instytucjami w zakresie kształtowania polityki prorodzinnej na terenie Miasta,

11) organizacja i koordynacja konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi,

12) organizacja i koordynacja procedury budżetu obywatelskiego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Centrum Aktywności Społecznej

tel. +48 (44) 685 45 32

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72