Podatek Rolny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,

 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

 4. w niektórych przypadkach - posiadacz gruntów, gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących rent strukturalnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowypowstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

- deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych).

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,

 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu - równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha

obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

 3. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w spawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458),
 4. Uchwała Nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3977),

 5. Uchwała Nr XXXI/250/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4031),
 6. Uchwała Nr XLV/397/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie miasta Radomska.
 7. Uchwała Nr LIX/498/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie miasta Radomska.
 8. Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na terenie miasta Radomska.
 9. Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na terenie miasta Radomsko (opublik. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 02.12.2016 r. poz. 5214).
 10. Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na terenie miasta Radomsko.
 11. Uchwała Nr XXIX/221/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz. 2947).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72