Radomsko w liczbach

Powierzchnia miasta

powierzchnia ogółem - 51,43 km2

 • Teren zurbanizowany - 13,81 km2
 • Tereny rolne - 34,96 km2
 • Tereny leśne - 2,17 km2
 • Nieużytki - 0,49 km2

Ludność

Stan ludności ogółem - 44.430   (stan na dzień 2 kwietnia 2020 roku)

w tym :

 • kobiet - 23.571
 • mężczyzn - 20.859

Pobyt stały - 44.430

Pobyt czasowy - 1.578

Struktura ludności wg przedziałów wiekowych

 • 0-7 lat – 2.646
 • 8-18 lat - 4.473
 • 19-59 lat (kobiety) – 12.372
 • 19-64 lat (mężczyźni) – 13.570
 • powyżej 65 lat (mężczyżni) - 5.119
 • powyżej 60 lat (kobiety) - 7.733

Edukacja

1147 - liczba dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli

3527 - liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

446 - liczba dzieci uczęszczających do trzecich klas gimnazjum

Sieć drogowa w granicach administracyjnych miasta Radomska

ogólem obejmuje 186,4 km ulic

w tym:

 • drogi krajowe – 18,4 km,
 • drogi wojwódzkie – 0,5 km
 • drogi powiatowe – 21,8 km
 • drogi lokalne miejskie – 152,2 km

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

zabytki nieruchome:

 • kościoły drewniane i dzwonnice – 2
 • kościół farny – 1
 • zespół klasztorny – 1
 • ratusz – 1
 • willa fabrykancka – 1
 • cmentarz żydowski – 1
 • zagroda tatarska - 1

zabytki ruchome – 102 ,

w tym:

 • w kościele p.w. św. Lamberta – 44,
 • w kościele p.w. św. Marii Magdaleny – 18,
 • w kościele p.w. św. Rocha – 19,
 • w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – 20
 • w Muzeum Regionalnym - 10.878

Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków

stanowiska archeologiczne - 65

obiekty zabytkowe – 167,

w tym :

 • zabytki architektury i budownictwa – 138
 • zabytkowe parki i skwery – 5
 • zabytki małej architektury - 15
 • cmentarze - 6
 • miejsca pamięci - 1

Organizacje pozarządowe

na terenie miasta isnieje 67 organizacji,

w tym:

 • 14 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • 13 w obszarze sportu
 • 2 uniwersytety trzeciego wieku
 • 4 działające na rzecz dzieci i młodzieży
 • 4 z zakresu pomocy społecznej
 • 2 kluby abstynenckie
 • 8 ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym
 • 8 organizacje kombatanckie
 • 11 inna działalność
 • 1 spółdzielnia socjalna
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72