Rewitalizacja

Słowo „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego „re-”− znów, na nowo i „vita”− życie, co dosłownie oznacza przywrócenie do życia, ożywienie.

Definicja rewitalizacji określona została w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. i brzmi następująco: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Tak więc pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań podejmowanych na zdegradowanej, zurbanizowanej części miasta w odniesieniu do wielu obszarów jej funkcjonowania, np. architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej. Jest to proces, a jego celem jest przywrócenie i nadanie danemu obszarowi nowej funkcji. O ile modernizacje budynków czy przestrzeni publicznych są najbardziej spektakularne, o tyle najważniejszym w rewitalizacji jest pokonanie kryzysu społecznego. Wszystko to przy udziale interesariuszy, m.in.: mieszkańców, właścicieli nieruchomości i ich zarządców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną, grup nieformalnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organów władzy publicznej. Końcowym rezultatem procesu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych.

Rewitalizacja to współpraca, a jej sukces zależy od nas wszystkich.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Karolina Brzozowska-Dymus - kierownik
karolina.dymus@radomsko.pl

e-mail: rewitalizacja@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 77

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5,
97-500 Radomsko
Miejsce urzędowania: pok. 211, 212
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72