Pieczęć

Image

Pieczęcią Radomska jest znak odciśnięty z metalowego tłoku pieczętnego, przedstawiający najstarszą pieczęć miasta z okresu panowania Kazimierza Wielkiego (1333 - 1370), o średnicy 40 mm. W środku pola pieczęci znajduje się gotycka litera „K” nakryta koroną oraz wpisany w tzw. otok majuskułą gotycką napis „Sigillum Civitatis Radomsco” tłumaczony z języka łacińskiego jako "KRÓLEWSKIE MIASTO RADOMSKO".

Pieczęć może być używana przez organy gminy i umieszczana na dyplomach, listach gratulacyjnych innych dokumentach o znaczeniu szczególnym związanych z: nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomsko, przyznaniem Medalu Miasta Radomsko, kontaktami z miastami partnerskimi, wydarzeniami o wysokiej randze dla miasta, aktami erekcyjnymi rozpoczynającymi budowę ważnego dla rozwoju miasta budynku lub obiektu obchodami jubileuszy osób fizycznych, prawnych, instytucji, jednostek.

Źródło: Uchwała Nr XXI/168/2008 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska, § 6, pkt.3

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72