Image

Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nr wniosku: WND.RPLD.06.01.02-10-00011/17

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury. W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, którymi są: wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta, regionu i całego województwa łódzkiego; podniesienie atrakcyjności miasta i regionu poprzez poszerzenie zakresu usług kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz budujących tożsamość miasta i regionu; ożywienie społeczno-gospodarcze regionu; podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców Radomska.

Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń piwnicznych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku na funkcję użyteczności publiczne, łącznie z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami budowlanymi, dźwigiem/podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz zakupem wyposażenia. W zaprojektowanych przestrzeniach realizowane będą różnorodne działania kulturalne. Odbywać się będą m.in. stałe zajęcia plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, próby i koncerty zespołów muzycznych, spotkania artystycznych grup seniorskich, koncerty, pokazy filmowe, zabawy i gry adresowane do najmłodszych. Ich założeniem jest to aby były wielofunkcyjne, umożliwiając realizację różnorodnych form aktywności. Jedna sala poświęcona będzie wybitnym twórcom radomszczańskim i w niej w nowoczesny sposób prezentowany będzie dorobek artystyczny twórców, odbywać się będą pokazy, wystawy, zajęcia literackie. Część przestrzeni przeznaczona zostanie do prac nad scenografią. W sali rzeźby powstanie także aneks roślinny stanowiący miejsce integracji, wyciszenia i relaksacji. Rośliny stanowić będą ponadto wyposażenie sali Różewiczów oraz w komunikacji. Powstała przestrzeń stanowić będzie miejsce spotkań, dyskusji i organizacji nowych przedsięwzięć, także subkulturowych.

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu 2021r.

Całkowita wartość projektu: 5 390 852,87 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 3 723 764,20 zł.

 

Aktualizacja z dnia 29.05.2020r.

W dniu 29.05.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Zamówienia Publiczne (zamówienia powyżej 30.000,00 euro) zostało zamieszczone ogłoszenie nr 545412-N-2020 na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Termin na złożenie ofert został wyznaczony do dnia 17.06.2020r.

 

Aktualizacja 31.08.2020r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych tj. firmę Jan Skubisz P.P.U.B INKOMET z siedzibą przy ul. Młodzowskiej 19 w Radomsku. Dokonano także wyłonienia inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: