Image

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków

Nr wniosku: WND-RPLD.04.02.02-10-0030/17

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacje budynku Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę komfortu termicznego oraz zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych, dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych oraz wymianie oświetlenia na led.

Opis działań planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 2: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja przegrody stropodach, modernizacja wentylacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana świetlówek tradycyjnych na ich odpowiedniki wykonane w technologii LED i wymianę żarówek tradycyjnych na ich odpowiedniki typu LED, zakup i montaż schodołazu.

Opis działań planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu, wymiana okien PCV na przeszklenia aluminiowe, wymiana okien na okna PCV, wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u - wymiana węzła cieplnego na nowy kompaktowy dwufunkcyjny, modernizacja instalacji oświetleniowej. W ramach projektu przewiduje się również dostawę i montaż windy.

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona w 2019r.

Całkowita wartość projektu: 3 953 325,16 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 1 895 971,64 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: