Image

Projekt pn. „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Oś priorytetowa III. Transport

Działanie III.2. Drogi

Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne

Nr projektu: RPLD.03.02.02-10-0014/19

Beneficjent: Miasto Radomsko

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej do terenów inwestycyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez rozbudowę ul. Stolarzy w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotowy projekt polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej – ul. Stolarzy w Radomsko, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przedsiębiorców do granicy działki nr 158 obręb 36 w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W szczególności przedsięwzięcie obejmuje budowę: jezdni, placu do zawracania, chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, korektę wysokościową warstwy ścieralnej fragmentu istniejącej jezdni oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi poprzez założenie rur ochronnych (dot. sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej). Nowy odcinek drogi zapewniać będzie bezpośredni dostęp do nowych terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Radomsko. W ramach projektu przewiduje się także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych. Planowane efekty projektu (wskaźnik produktu projektu):

- Długość wybudowanej drogi gminnej – 0,40 km.

 

Termin realizacji: 15.02.2021r. – 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 3 309 040,70 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 2 230 723,69 zł.

 

Aktualizacja – luty 2021

W dniu 28.01.2021r. przy realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” została zamontowana tablica informacyjna. Tablica informuje o współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021.

Zdjęcie 1

Aktualizacja – marzec 2021

Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę do realizacji inwestycji. Roboty budowlane w ramach inwestycji wykona firma Eugeniusz Mądry Firma „POZIOM” z siedzibą w Radomsku.

Aktualizacja – maj 2021

Trwają pracę przy rozbudowie ul. Stolarzy w Radomsku. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie jezdni, oświetlenia ulicznego, jednostronnego chodnika oraz placu do zawracania dla samochodów ciężarowych.

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Aktualizacja – lipiec 2021

Prace przy rozbudowie ul. Stolarzy postępują. Realizacja inwestycji usprawni komunikację na radomszczańskiej strefie, uatrakcyjni ją dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych.

Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: