Image

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków

Nr projektu: RPLD.04.02.02-IZ.00-10-0001/19

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacje budynku Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę komfortu termicznego oraz zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych.

 

Opis działań planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 9: w budynku nr 1: ocieplenie stropodachu budynku - ocieplenie kominów, obróbki blacharskie oraz prace towarzyszące, modernizacja c.w.u. - kompleksowa wymiana instalacji cieplnej wody użytkowej wraz z montażem zasobnika c.w.u., modernizacja węzła cieplnego, wprowadzenie cyrkulacji c.w.u. z ograniczeniem czasu pracy, docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie budynku - hydroizolacja pionowa, zabezpieczenie folią kubełkową oraz odtworzenie opasek wokół budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie szpalet drzwiowych i okiennych, ocieplenie cokołu oraz ścian fundamentowych, przekładka istniejących instalacji, prace odtworzeniowe, wymiana okien - okna z nawietrzakami, prace odtworzeniowe, wymiana drzwi zewnętrznych - prace odtworzeniowe, wymiana węzła cieplnego na kompaktowy z obudowa i automatyką pogodową – kompleksowa wymiana instalacji co waz z grzejnikami, montażem zaworów i głowic termoregulacyjnych oraz montażem zaworów podpionowych, prace odtworzeniowe. W budynku 2: docieplenie stropodachu budynku - ocieplenie kominów, obróbki blacharskie oraz prace towarzyszące, docieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie szpalet drzwiowych i okiennych, ocieplenie cokołu oraz ścian fundamentowych, prace odtworzeniowe, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie budynku - hydroizolacja pionowa, zabezpieczenie folią kubełkową, odtworzenie opasek wokół budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana 2/3 instalacji co wraz z grzejnikami, montażem zaworów i głowic termoregulacyjnych oraz montażem zaworów podpionowych, prace odtworzeniowe.

 

Opis działań planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10: docieplenie stropodachu budynków poprzez dołożenie granulatu o gr.24cm, ocieplenie kominów, obróbki blacharskie oraz prace towarzyszące, wymiana płyt cementowych na płyty warstwowe z poliuretanowym rdzeniem, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku b na nowe, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku c poprzez dołożenie warstwy styropianu, ocieplenie fundamentów, docieplenie stropodachu budynków poprzez dołożenie granulatu, ocieplenie kominów, obróbki blacharskie, kratki wentylacyjne, montaż rynien i rur spustowych, prace towarzyszące, wymiana okien na okna trzy szybowe, docieplenie ścian zewnętrznych budynku poprzez dołożenie warstwy styropianu grafitowego, wykonanie ocieplenia szpalet drzwiowych i okiennych, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku d na nowe, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych oraz prace towarzyszące, wymiana kotła na nowy kocioł na pellet, z automatycznym systemem dostarczania paliwa.

 

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona do 31.12.2021r.

Całkowita wartość projektu: 8 049 480,24 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 4 378 026,16 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: