Image

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Radomsko wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

Projekt został realizowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne

Działanie IV.2. E-usługi publiczne

Nr wniosku: WND-RPLD.04.02.00-00-018/13

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Radomsko wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”” jest budowa, wdrożenie oraz wypromowanie wirtualnej platformy mapowej zintegrowanej ze stroną internetową gminy, zawierającej różnorodne dane dotyczące przestrzeni gminy oraz udostępniającej e-usługi publiczne związane z gospodarką przestrzenną dla obywateli. Jednocześnie, System stanowić będzie nowoczesną formę kontaktu urzędu z obywatelem.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do kompleksowych informacji z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczących terenów gminy mieszkańcom miasta.

Całkowita wartość projektu: 25.370,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 18.145,80 PLN

Czas realizacji: 30/06/2013 – 31/12/201

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: