Image

 Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska

Działanie II.4 Gospodarka wodna

Nr projektu WND-RPLD.02.04.00-00-003/09

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem deszczowym odprowadzającym wody deszczowe z terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku oraz z dzielnicy Stobiecko Miejskie, jak również przebudowa cieku naturalnego A-Jedlno, głównym celem natomiast wyeliminowanie zagrożeń środowiskowych poprzez zapewnienie ochrony przed okresowymi podtopieniami terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku, przyległej dzielnicy Stobiecko Miejskie oraz terenu objętego Projektem. Cel ten został osiągnięty dzięki budowie zbiornika retencyjnego wraz z kanałem deszczowym do odbioru wód opadowych, jak również poprzez przebudowę cieku naturalnego A-Jedlno.

Całkowita wartość projektu: 6 751 613,50 zł.

Kwota dofinansowania RPO: 5 447 514,00 zł

Czas realizacji: 05/07/2007-31/10/2010

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: