Image

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Nr projektu: RPLD.04.03.02-10-0027/19

Beneficjent: Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, poprzez modernizację i rozbudowę oświetlenia publicznego w Radomsku przy wykorzystaniu urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych, dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych oraz wymianie oświetlenia na LED. Dzięki przedmiotowej inwestycji możliwe będzie także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego i pieszego. Po przeprowadzeniu modernizacji oświetlenia na obszarze wsparcia możliwa będzie poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, zapewniając tym samy oszczędność energii, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ponoszonych na oświetlenie publiczne.

Ulice objęte inwestycją dla celów projektowych zostały podzielone na odcinki:

1) Odcinek nr 1 (odcinek drogi na terenie miasta) - ul. Reymonta od rzeki Radomki do ul. Kościuszki;

2) Odcinek nr 3 (odcinek drogi na terenie miasta) - al. Jana Pawła II;

3) Odcinek nr 7 (odcinek drogi na terenie miasta) - ul. Piłsudskiego oraz ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Reymonta;

4) Odcinek nr 17 – ul. Leszka Czarnego od ul. Wyszyńskiego do garaży;

5) Odcinek nr 19 - ul. Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej;

6) Odcinek nr 21 - ul. Jagiellońska (strona nieparzysta) od ul. Armii Krajowej do ul. Wyszyńskiego oraz strona parzysta od wyjazdu ze szpitala do ul. Wyszyńskiego;

7) Odcinek nr C - ul. Spacerowa.

8) Odcinek nr D - ul. Jagiellońska – park przy budynku szpitala (koszt niekwalifikowany w ramach projektu);

9) Odcinek nr G- ul. 11 Listopada.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1.  Opracowanie dokumentacji technicznej – Projektów budowalnych

2.  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

Termin realizacji: 16.10.2019 r. -  30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 3 510 302,72 zł

Kwota dofinansowania: 1 568 056,79 zł

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: