Image

 Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Priorytet II Ochrona Środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka

Działanie II.4 Gospodarka Wodna

Nr projektu: WND-RPLD.02.04.00-00-001/10

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Celem projektu jest budowa infrastruktury, która wyeliminuje powstawanie zagrożeń środowiskowych i zmniejszenie ich skutków (zalania i podtopienia) na terenach objętych inwestycją. Wyeliminowanie zagrożeń podtopień poprawi warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców a ponadto przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta oraz do stworzenia warunków inwestowania w strefie przemysłowej.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego (Priorytet II ) nastąpi poprawa pozycji konkurencyjności gospodarki województwa i stworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej. Budowa nowej infrastruktury jest również jednym z celów pola działań Strategii Powiatu Radomszczańskiego (Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym – rozwój lokalnej infrastruktury technicznej).

Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu zapobiegającego zalewaniu i podtopieniem w którym zbiornik mokry będzie również wykorzystywany do celów przeciwpożarowych.

Projekt jest kontynuacją budowy infrastruktury przeciwpodtopieniowej dla ŁSSE – zbiornika nr 1, kanału odprowadzającego oraz odbudowy cieku naturalnego „A-Jedlno" i składa się z następujących zadań:

1.Budowa zbiornika suchego nr 2 - zbiornik retencyjny o pojemności około 30 000 m3 w celu zatrzymania nadmiaru wód opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych.
2.Budowa zbiornika nr 3 - zbiornik wielozadaniowy o pojemności około 70 000 m3 dla ochrony przed zalewaniem i podtapianiem terenów dzielnicy Wymysłówek w Radomsku oraz dla rekreacji i dla celów przeciwpożarowych.
3.Przebudowa rowu R-A na odcinku między zbiornikiem 2 i 3 oraz na odcinku od zbiornika 3 w kierunku ujścia do rzeki Warty.

Całkowita wartość projektu: 17 527 429,90 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 11 167 920,21 zł.

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Zadanie z zakresu Gospodarki Wodnej: 3 614 500,00 zł

Nr umowy o dofinansowanie: 311/GW/D/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: