Image

 Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6344 m – odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ulicy Sucharskiego oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza

Projekt został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1. Drogi

Nr projektu: IPI/46/07

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez stworzenie alternatywnego rozwiązania transportowego dla DK91, poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie dostępności terenów inwestycyjnych w Radomsku.

Realizacja projektu przebiega w dwóch etapach:

Etap I to odcinek A-C-F od projektowanego ronda na ulicy Brzeźnickiej (drogi krajowej nr 42) do skrzyżowania w formie ronda na ulicy Sucharskiego o długości 3 370 m.

Etap II to odcinek F-L łączący ulicę Sucharskiego z ulicą Narutowicza o długości 2 974 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

-budowę nowego korpusu drogi, nawierzchni jezdni wraz z poboczami utwardzonymi i gruntowymi, rowami drogowymi, rowami krytymi pod koroną drogi i przepustami pod drogą
-budowę 3 skrzyżowań typu rondo - na połączeniu z drogą krajową nr 42 (ul. Brzeźnicka), na połączeniu z drogą powiatową (ul. Sucharskiego), na połączeniu z drogą krajową nr 91 (ul. Narutowicza)
-budowę oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanego ronda na ul. Sucharskiego
-budowę kanalizacji deszczowej
-budowę 5 wiaduktów
-budowę 5 zbiorników infiltracyjnych
-budowę zbiornika infiltracyjno retencyjnego dla odprowadzania wód opadowych.

Całkowita wartość projektu: 54 070 695,76 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 35 699 769,70 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: