expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Budowa zachodniej obwodnicy miasta

 Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6344 m – odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ulicy Sucharskiego oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza

Projekt został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1. Drogi

Nr projektu: IPI/46/07

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez stworzenie alternatywnego rozwiązania transportowego dla DK91, poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie dostępności terenów inwestycyjnych w Radomsku.

Realizacja projektu przebiega w dwóch etapach:

Etap I to odcinek A-C-F od projektowanego ronda na ulicy Brzeźnickiej (drogi krajowej nr 42) do skrzyżowania w formie ronda na ulicy Sucharskiego o długości 3 370 m.

Etap II to odcinek F-L łączący ulicę Sucharskiego z ulicą Narutowicza o długości 2 974 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

-budowę nowego korpusu drogi, nawierzchni jezdni wraz z poboczami utwardzonymi i gruntowymi, rowami drogowymi, rowami krytymi pod koroną drogi i przepustami pod drogą
-budowę 3 skrzyżowań typu rondo - na połączeniu z drogą krajową nr 42 (ul. Brzeźnicka), na połączeniu z drogą powiatową (ul. Sucharskiego), na połączeniu z drogą krajową nr 91 (ul. Narutowicza)
-budowę oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanego ronda na ul. Sucharskiego
-budowę kanalizacji deszczowej
-budowę 5 wiaduktów
-budowę 5 zbiorników infiltracyjnych
-budowę zbiornika infiltracyjno retencyjnego dla odprowadzania wód opadowych.

Całkowita wartość projektu: 54 070 695,76 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 35 699 769,70 zł