Image

Projekt pn. "Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku" został realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

Oś priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Nr wniosku: WND-RPLD.06.01.00-00-059/11

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest modernizacja, przebudowa budynku dawnej przychodni kolejowej oraz drogi o długości 390 mb wraz z wykonaniem obustronnego chodnika i przejściami dla pieszych oraz elementów sieci (teletechnicznej, deszczowej), oświetlenia. W ramach projektu wykonane zostaną ponadto miejsca parkingowe i postojowe, ale również zatoki autobusowe, perony postojowe dla podróżnych. W wyniku projektowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej przychodni kolejowej znajdującej się na terenach przydworcowych, zostanie on zaadaptowany na budynek strażnicy miejskiej.

Zakres projektu przewiduje realizacje dwóch zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa i modernizacja budynku po byłej przychodni kolejowej na budynek strażnicy miejskiej

Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Reymonta w Radomsku (na odcinku od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulica T. Kościuszki) wraz z infrastruktura towarzysząca w ramach rewitalizacji terenu przydworcowego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z wysokiego poziomu zdegradowania terenów przydworcowych w Radomsku. Celem rewitalizacji jest więc odnowa obszarów w zdegradowanej dzielnicy miasta i adaptacja do nowych funkcji. Działania podejmowane w ramach projektu zmierzają do zwiększenia atrakcyjności miasta, jak również do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

Całkowita wartość projektu: 3 298 101,59 zł

Kwota dofinansowania: 2 867 914,43 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: