Image

Projekt „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków

 Nr projektu: WND-RPLD.04.02.02-10-0009/16

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku.

 

 Projekt polega na termomodernizacji budynków dwóch szkół podstawowych w Radomsku. W ramach przedsięwzięcia zakłada się docieplenie w/w placówek oraz zmianę źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła, jak również budowę przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach. Przeprowadzane prace inwestycyjne spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowania na energię w budynkach zmniejszy się łącznie o około 89 %.

 

 Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe w sposób logiczny powiązane z celami realizacji RPO WŁ 2014-2020, m.in.:

- ograniczenie zużycia energii grzewczej

- ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery

- ograniczenie opłat za energię grzewczą

- dostosowanie budynków do wymogów środowiska

- poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.

 

Całkowita wartość projektu: 4 270 116,41zł

Kwota dofinansowania EFRR: 2 753 617,68 zł

Okres realizacji zadania: 17.07.2017- 30.09.2017

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: