Image

Projekt „Różewicz Open Festiwal” realizowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-389/11

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest organizacja Festiwalu Różewicz Open edycje 2012 i 2013 – przedsięwzięcia związanego z marketingiem regionalnym. Festiwal, ze względu na charakter podejmowanych przedsięwzięć ma zasięg ogólnopolski. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ zarówno na miasto Radomsko, jak i województwo łódzkie. Przedsięwzięcie jest działaniem miasta, przewidzianym do realizacji w dokumentach strategicznych. Ma ono charakter kompleksowy, a jego przedmiotem jest realizacja działań wyróżniających region łódzki i radomszczański poprzez promocję związku wielkich polskich twórców z regionem. Ogólnopolski Różewicz Open Festiwal jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Radomsku, na które składa się cykl przedsięwzięć promujących twórczość braci Różewiczów: Tadeusza, Stanisława i Janusza. Podczas trwania festiwalu, Radomsko zamienia się w wielką scenę teatralną – prezentowane są spektakle, organizowane warsztaty, seminaria poświęcone twórczości Różewiczów. Inspiracje teatralne są tematem wiodącym, ale bardzo ważny jest też film – hołd dla Stanisława, oraz poezja, zwłaszcza młodych, której patronuje Janusz Różewicz. Miejskie kina i galerie prezentują nie tylko twórczość słynnych braci, ale też sztukę, która czerpie z tego bogactwa.

Celem projektu jest budowanie i promocja marki regionalnej, artystycznego krajobrazu województwa łódzkiego dzięki Braciom Różewicz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań przewidzianych w projekcie.

Przedsięwzięcie jest działaniem miasta, przewidzianym do realizacji w dokumentach strategicznych. Ma ono charakter kompleksowy.

Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu: www.rozewiczopen.pl

Całkowita wartość projektu: 336 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 285 600,00 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: