Image

 Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Zadanie to zostało zrealizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i zakończone w 2008r.

W 2013 roku, Gmina Miasto Radomsko otrzymała refundację poniesionych na realizację kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie II.6 Ochrona powietrza

W zakresie zrealizowanego projektu wykonane zostało:

-ocieplenie ścian zewnętrznych
-modernizacja instalacji c.o. i węzła
-ocieplenie stropodachu
-wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej
-obróbki blacharskie
-wykonanie dokumentacji: komplet projektów termomodernizacji, modernizacja instalacji c.o., węzła oraz audyt energetyczny.

Zakres działań obejmował ponadto wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych oraz modernizację schodów.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń. Celem szczegółowym jest poprawa bilnasu energetycznego i zwiększenie oszczędności energii poprzez kompleksową termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, oraz:

-zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, w tym powietrza, wynikające z przyjętych zobowiązań prawnych w tym zakresie (norm polskich oraz transponowanych dyrektyw UE)
-optymalizacja kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
-przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i warunków bytowych mieszkańców miasta, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników termomodernizowanego obiektu,
-przeciwdziałanie niskiemu standardowi energetycznemu budynku MDK i wynikającemu stąd zawyżonemu zapotrzebowaniu na energię cieplną tego obiektu,
-wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta i regionu.

Całkowita wartość projektu: 1 764 982,87

Kwota dofinansowania: 851 610,00 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: