expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Opłata targowa

Opłata targowa

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Od opłaty targowej zwolnione są osoby i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Pobierana jest codziennie przez inkasentów, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3435).
  4. Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4786),
  5. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

INFORMACJA w sprawie opłaty targowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72