expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Podatek leśny

Podatek leśny

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami lasów,

  2. posiadaczami samoistnymi lasów,

  3. użytkownikami wieczystymi lasów,

  4. w niektórych przypadkach - posiadacz lasów, gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a w sytuacji, gdy las pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz gdy wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Lasem - są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Obowiązek podatkowypowstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

- deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku leśnego

  • od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

  3.  Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458).
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72