expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Podatek rolny

Podatek Rolny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,

 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

 4. w niektórych przypadkach - posiadacz gruntów, gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących rent strukturalnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowypowstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

- deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych).

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,

 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu - równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha

obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

 3. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w spawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458),
 4. Uchwała Nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3977),

 5. Uchwała Nr XXXI/250/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4031),
 6. Uchwała Nr XLV/397/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie miasta Radomska.
 7. Uchwała Nr LIX/498/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie miasta Radomska.
 8. Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na terenie miasta Radomska.
 9. Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na terenie miasta Radomsko (opublik. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 02.12.2016 r. poz. 5214).
 10. Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na terenie miasta Radomsko.
 11. Uchwała Nr XXIX/221/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz. 2947).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72