expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - obowiązek podatkowy ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Przedmiotem opłaty skarbowej jest:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- wydanie zaświadczenia na wniosek,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego,

 • zapłaty opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo,

 • rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Opłatę można uiszczać na konto Urzędu Miasta Radomska - Nr 51 1020 3352 0000 1102 0265 3426 PKO Bank Polski S.A. lub u inkasentów opłaty skarbowej, którymi są:

 • Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. L. Czarnego 22

 • Pani Jolanta Stępień - Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330),

 4. Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 86, poz. 739),

 5. Uchwała Nr VIII/22/15 Rady Miejskiej w Radomsku zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72