expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, związane prowadzeniem działalności gospodarczej budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zobowiązanie podatkowew podatku od nieruchomości powstaje w przypadku osób fizycznych - z dniem doręczenia decyzji ustalającej wymiar podatku za dany rok podatkowy, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - zobowiązanie powstaje z mocy prawa.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

- deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) - osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

 3. Uchwała Nr XXXI/214/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4785;  uchwała określa stawki podatku obow. od 01.01.2017 roku),

 4. Uchwała Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5351),

 5. Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Radomsku w dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Radomska (opublik. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 16.11.2015 r. poz. 4366),

 6. Uchwała Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2011 r.

  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3973),

 7. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 grudnia 2015 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego poz. 5458),

 8. Uchwała Nr LIV/471/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

 9. Uchwała Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 130, poz. 1194) - obowiązywała do dnia 30 czerwca 2014 r.
 10. Uchwała Nr XLVI/409/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5788) - obowiązywała do dnia 30 czerwca 2014 r.,
 11. Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2424),
 12. Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2423),
 13. Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21.03.2018 r. poz. 1445).
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72