Image

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomska

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

- art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017. 949 ze zm.)

- art. 8 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017. 949 ze zm.)

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (zgłoszenie do ewidencji)

- statut placówki niepublicznej (przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej) opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz. U.2017.949 ze zm.)

- lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (nazwa uczelni, ukończony kierunek, kwalifikacje pedagogiczne, inne formy doskonalenia i dokształcania, stopień awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej, nauczany przedmiot) - (wykaz kadry pedagogicznejotwiera się w nowym oknie)

- dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu)

- informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych (informacja o warunkach lokalowychotwiera się w nowym oknie) zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych

b) możliwość realizacji innych zadań statutowych

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce

- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania w budynkach nieszkolnych wydane przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicnej – (zobowiązanie wymagańotwiera się w nowym oknie)

- pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół

- formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do  rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r., o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017r., o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw)

- dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości

- dla osoby prawnej – aktualny wpis (odpis) z Krajowego Rejestru Sądowego, z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

- numer REGON

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną

Informacje dodatkowe

  • osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Radomsko) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek
  • osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych wzgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji
  • osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego; w tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka; dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą; po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu

Pliki do pobrania

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 74

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 72

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: