Image

Dofinansowanie kształcenia

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomsko

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

 • art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 • art.76a, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 roku Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 roku poz. 232)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r.  Nr 1808,  z późn. zm.)

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (należy złożyć niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom czeladniczy mistrzowski, kurs pedagogiczny itp.)
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania stosownego egzaminu
 • numer REGON
 • aktualny wpis (odpis) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego; z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 • wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu
 • informacje wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) według załączonego wzoru

(w/w dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć kopie poświadczone za zgodność przez właściciela lub osobę reprezentującą firmę)

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

3 miesiące od dnia zdania egzaminu przez młodocianego

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Informacje dodatkowe

 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa maksymalnie 22 miesiące

Pliki do pobrania

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 74

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 72

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: