Image

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim prowadzony jest na podstawieart. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY (undefinedotwiera się w nowym oknie) dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim:

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 570)

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim:

1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,tel.44 685 45 00, 44 685 44 54.

2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miasta Radomsko - dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, pokój 216
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. 49 1560 0013 2039 6334 0000 0007

5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

6. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,tel.44 685 45 00, 44 685 44 54.

Wniosek o wydanie odpisu

Wniosek o dokonanie zmian wpisu

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: