Image

I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate - program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

We wrześniu 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił II Edycję Konkursu na dofinansowanie z Jego środków programów w ramach szkolnej i przedszkolnej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

We wrześniu 2014 Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku złożyło do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” na zadanie p/h.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2014r. i Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku otrzymało dotacje w kwocie 19 800,00 zł na realizację Programu jak wyżej.

Program realizowany będzie w terminie od 01.02.2015r. do 30.06.2015r.

Informacje o realizowanym Programie

Nazwa zadania:

I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate- program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

Wartość ogólna zadania: 22 000,00 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

dofinansowane w formie dotacji w kwocie 19 800,00zł

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

I łaciate i kudłate, pręgowane i skrzydlate- program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

Opis Programu:

Głównym zadaniem programu jest zachęcanie dzieci do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez bezpośrednią obserwację, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie właściwych postaw wobec świata zwierząt. W myśl zasady: poznać, zrozumieć, pokochać, chronić, mamy okazję ukształtować najmłodszych uczestników systemu edukacyjnego na przyszłych ekologów i obrońców przyrody.

Realizacja zadań ma na celu:

-poszerzanie wiadomości dotyczących środowiska przyrodniczego, zapoznanie z niektórymi ptakami i zwierzętami, dostrzeganie ich znaczenia w przyrodzie;
-kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i ptaków;
-uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony;
-propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych.

Podczas realizacji Programu stosowane będą metody:

-podające (wiersze, opowiadania, rozmowy, objaśnienia
-problemowe (inscenizacje, teatrzyki, gry i zabawy badawcze, eksperymentowanie, warsztaty terenowe, ekomityngi)
-aktywizujące (obserwacje, pokaz, filmy przyrodnicze, wycieczki, programy komputerowe)
-praktyczne (eksperymentowanie, doświadczenia, wykonanie prac plastycznych, akcja dokarmiania ptaków i zwierząt w zimie).

Dzieci podczas zajęć, zabaw badawczych, spacerów, wycieczek, eko zabaw i zabaw twórczych będą miały okazję rozwijać zainteresowania światem zwierząt i ptaków. Zastosowane w Programie różnorodne metody i formy pracy (wycieczki, spacery, zabawy badawcze i dydaktyczne, konkursy, zajęcia i inne) umożliwiają poznanie zwierząt i ptaków ,pobudzają aktywność dzieci, sprzyjają kreatywności, kształtowaniu takich uczuć jak miłość do przyrody, troskliwość wobec żywych organizmów oraz chęć ich ochrony.

Realizacja treści Programu "I łaciate i kudłate, pręgowane i skrzydlate" służyć będzie propagowaniu wiedzy i zachowań proekologicznych, poznawaniu współzależności między człowiekiem a środowiskiem. Dzieci będą poznawać, rozumieć oraz zapamiętywać podstawowe wiadomości o środowisku w którym żyją ptaki i zwierzęta. Program będzie uczył właściwego i racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz jej ochrony, kształtował właściwy stosunek dziecka do świata przyrody. Uświadomi, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, gdyż wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska, rozbudzi emocjonalną więź z przyrodą. Różnorodność działań Programu pozwala na wielopłaszczyznowe poznawanie środowisk przyrodniczych wynikających ze specyfiki i potrzeb środowiska lokalnego (ścieżki edukacyjne). W sytuacji obcowania z przyrodą dzieci szybciej przyswajają i zapamiętują wiadomości, zaspokajają swoją ciekawość, są zaangażowane, zdobywają umiejętność bezpośredniej obserwacji, uczą się myślenia przyczynowo- skutkowego oraz wnioskowania. Rozumieją poczucie odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Dużą radość sprawia im odkrywanie czegoś nowego i nieznanego, samodzielne dochodzenie do praw przyrody. Program przeznaczony jest dla wszystkich wychowanków przedszkola i ich rodziców, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.Działania Programu wykraczają poza ramy środowiska wychowującego uczestników projektu i angażują do współdziałania ich rodziców oraz społeczność lokalną.

Podsumowanie programu "I kudłate, i łaciate, pręgowane, i skrzydlate" realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

W dniu 17.06.2015 odbyło się podsumowanie programu "I kudłate, i łaciate, pręgowane, i skrzydlate" – programu z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku. W prezentacji podsumowania projektu wykorzystano laptop i projektor. Przedszkolakom zaprezentowano w formie slajdów wszystkie przeprowadzone konkursy, wycieczki, działania edukacyjne oraz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej. Dzieci również chętnie brały udział w odgadywaniu zagadek o tematyce przyrodniczej oraz utrwaliły wiadomości o zwierzętach i ptakach, prezentując właściwe postawy proekologiczne.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: