Image

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020

Projekt dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity: 28 290,00 PLN
Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 14 145,00 PLN

Celem zadania pod nazwą „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020” było opracowanie dokumentu strategicznego Miasta. Dokument ten przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli zagadnień determinujących kierunki rozwoju zarówno Polski, jak i Europy). Oprócz korzyści w skali makro, docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta. Założone w nim działania mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Kluczowym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych Miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury użytkowania nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii. Konsekwencją tego ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie Radomska.
W dokumencie zawarte są planowane działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne wraz z planowanym sposobem ich finansowania, jak również zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej miasta.

Do pobrania:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Radomska 2020

http://www.wfosigw.lodz.pl/

www.zainwestujwekologie.pl

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: