Image

Dotacja na prowadzenie placówki niepublicznej

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomska

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

- Uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku. Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby niebędące jedostkami samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

- Uchwała nr XLVIII/396/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Radomsko.

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

- warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym  jest złożenie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany wniosku obejmującego informacje o planowanej liczbie uczniów do Urzędu Miasta w Radomsku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz przekazanie danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

- składania w Urzędzie Miasta Radomsko w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca liczbie uczniów, z zatrzeżeniem, że informacja taka aktualna na pierwszy dzień grudnia powinna zostać złożona do dnia 5 grudnia; informacja powinna obejmować co najmniej następujące dane dotyczące uczniów lub wychowanków: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku uczniów szkół, o których mowa w §3 Uchwały nr XLVIII/395/18, również wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia informacji;

- zgłaszania w ciągu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji;

- przedstawiania do Urzędu Miasta Radomsko rocznego rozliczenia przekazanej dotacji do dnia 15 stycznia następnego roku (zalącznik nr 3 do w/w uchwały).

W przypadku likwidacji podmiotu dotowanego  w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie otrzymanej częsci dotacji podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Pliki do pobrania

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 74

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 72

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: