Image

Od czwartku, 18 lutego, wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta. Pozwoli on uzyskać pozwolenie na budowę pomimo bliskiego sąsiedztwa elektrowni wiatrowej.


W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) zabudowa mieszkaniowa na terenach w zasięgu oddziaływania wiatraka zlokalizowanego w miejscowości Płoszów od lipca 2019 r. była niemożliwa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta (zgodnie z załącznikiem graficznym) pozwali zachować przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową dla tych terenów i stanowi jedyną drogę do uzyskania pozwolenia na budowę na zabudowę mieszkaniową.

MPZP RADOMSKO POPIELUSZKI

Uchwała Nr XXV/269/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta opublikowana została 3 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycją nr 493 (http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/493/akt.pdf ).

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do uchwały, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/001

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: