Image

Od 3 marca do 15 maja 2020 r. potrwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

o wydłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

wydłużeniu terminu składania uwag oraz zmianie terminu dyskusji publicznej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza, zawiadamiam o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 15 maja 2020 r. Uwzględniając powyższe oraz treść obwieszczenia z 21 lutego 2020 r., wyłożenie odbędzie się

w dniach od 3 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r.

w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (undefined).

W związku z zagrożeniem epidemicznym, z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w godzinach pracy Urzędu w wyznaczonym miejscu.

Prosimy o wcześniejsze telefonicznie zgłoszenie wizyty pod numerem telefonu (44) 685 44 79. Informujemy o możliwości skorzystania na miejscu z środków dezynfekujących.

Dyskusja publiczna zaplanowana na 31 marca 2020 r. godz. 16:00 nie odbędzie się.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami planowana jest

na dzień 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w sali 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491):

– listownie lub poprzez wrzucenie do wystawionej urny w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, którejuwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie

od 3 marca 2020 r. do dnia29 maja 2020 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1781).

W związku z realizacją przez Prezydenta czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a ww. ustawy informuję, że:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radomska jest Gmina Miasto Radomsko.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (undefined -> RODO), stronie internetowej (undefined -> RODO) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko,

- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: