expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), realizując uchwałę Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP zmienioną Uchwałą Nr XXXII/350/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w sali 104

z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących na dzień planowanej dyskusji obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

– bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub

– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie

od 4 listopada 2021 r. do dnia 27 grudnia 2021 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych jest Prezydenta Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 44 6854500;
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych lub zastępcą inspektora ochrony danych: pisemnie na adres siedziby, telefonicznie 44 6854472, 44 6854510 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych z administratorem;
  • Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w BIP (https://bip.radomsko.pl/Tablica ogłoszeń/Ogłoszenia i komunikaty), stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.