Przypominamy, że z dniem 31 stycznia br. upływa termin zgłaszania fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Stowarzyszenia i Fundacje zarejestrowane w KRS są zobligowane do 31 stycznia 2022 r. dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten wynika z art. 58 ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego, jak również do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowymi obowiązkami objęte zostały m.in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie. CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Uwaga! Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego może spowodować nałożenie na organizację pozarządową kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=PxEFzDx06h0 dostępne jest nagranie webinarium podczas, którego z P. Katarzyna Sadło - trenerka, konsultantka i autorka publikacji poradniczych dla organizacji pozarządowych, wyjaśnia wątpliwości dotyczące w/w obowiązku dla NGO.