Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.36.2021.BG z dnia 14 stycznia 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła.

 

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

 Nowa Taryfa dla ciepła będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2022r. i została zatwierdzona na okres 12 miesięcy.

 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy wraz z jej uzasadnieniem została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 29/2022 w dniu 14.01.2022r.