Image

Harmonogram 6. edycji Budżetu Obywatelskiego już ustalony. W pierwszej połowie października zgłaszanie projektów, głosowanie w środku grudnia, 22 grudnia ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów. Kolejny raz radomszczanie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością.

Prezydent Miasta Radomska zarządzeniem Nr 186/ 2021 z dnia 24 września 2021 r. wprowadził harmonogramu realizacji w 2021 r. 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

01.10 – 14.10.2021 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 20.10.2021 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.

 

3

 

do 25.10.2021 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

 

4

 

25.10 – 09.11.2021 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.

 

5

 

do 12.11.2021 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 19.11.2021 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 01.12.2021 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 01.12.2021 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

13.12 – 19.12.2021 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.

 

11

 

do 22.12.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2022 rok.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz realizację projektów.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: