Image

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że z dniem 1 września b.r. wchodzi w życie zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Miasta Radomska.

Ustalenie 3-letniego okresu obowiązywania taryfy, to prawo działające korzystnie dla odbiorców usług, ponieważ gwarantuje im pewność utrzymania cen, mimo że wiele czynników makroekonomicznych mających wpływ na ceny usług i towarów nie zależy od Przedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżnić należy te najistotniejsze, jak inflacja oraz wzrost:

- cen energii (w szczególności opłaty mocowej), oraz cen paliw,

- opłat środowiskowych, jak opłaty za usługi wodne, czy za zagospodarowanie osadów (prognozowany wzrost na najbliższe 12 miesięcy może sięgnąć blisko 37%),

- wynagrodzeń (w ciągu 3 lat wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o ponad 33 %),

- opłat lokalnych,

- cen materiałów, a także

- amortyzację i odpisy umorzeniowe.

Stawki za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472 z późn. zm.), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartymi w ustawie. Konieczność ustalenia nowej taryfy jest związana z upływem terminu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Taryfy określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć bieżące utrzymanie sieci i jej konserwację oraz planowane w okresie obowiązywania stawek inwestycje Spółki w rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Ustalając ceny, Spółka zawsze ma na uwadze dobro Klienta, dążąc do realizacji usług na jak najwyższym poziomie. Oznacza to także gotowość do świadczenia usług typu: konserwacja sieci, zapewnienie wymiany i odczytu wodomierza, obsługa należności za wodę i ścieki. Także u klientów niekorzystających aktywnie z posiadanych przyłączy. To generuje po stronie spółki stałe koszty, które wg obecnej praktyki nie mogą być przerzucane między odbiorcami (tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z odbiorcą, który nie pobiera wody – pozostali odbiorcy „składają się", by pokryć koszty jego obsługi). Stąd ogólną tendencją jest wprowadzanie opłat abonamentowych, co znalazło odzwierciedlenie w nowej taryfie. To zapobiega występowaniu tzw. finansowania skrośnego, co jest m.in. celem różnicowania grup odbiorców w taryfie.

Należy także wspomnieć, że organ regulacyjny ocenia projekt taryfy wraz z uzasadnieniem nie tylko pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także bada koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

W obowiązującej od 1 września taryfie znalazło się 12 grup odbiorców w zależności od rodzaju usług, z których korzystają. Szczegółowe dane zawarte zostały w taryfie.

Do pobrania:

Decyzja

Załącznik do decyzji

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: