Zwołanie sesji nadzwyczajnej

11 lipca 2016


Na wniosek Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca zwołana została w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym XXVIII Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się we wtorek 12 lipca o godz. 14.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Dyskusja w sprawie planowanych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Miasta Radomska dla wypracowania wspólnego stanowiska Radnych Rady Miejskiej w Radomsku, Prezydenta Miasta Radomska i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy ul. Piaskowej na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku.
  4. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Zapraszamy wszyskich mieszkańców Radomska zainteresowanych powyższymi punktami obrad.