Zostaw procent podatku w swoim powiecie

27 grudnia 2017


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz ze Starostwem Powiatowym rozpoczęły kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Organizacje pozarządowe są cennym partnerem samorządów w realizacji zadań publicznych. Dzięki nim poprawia się jakość życia społecznego, dlatego też warto jest wspierać organizacje, które aktywnie działają w środowisku lokalnym.

Każdy, kto w terminie rozliczy się z Urzędem Skarbowym może przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego. Wypełniając odpowiedni formularz PIT w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę organizacji i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (w niektórych przypadkach, np. organizacji ogólnopolskich, należy wpisać dane szczegółowe). Urząd Skarbowy w terminie 3 miesięcy zobowiązany jest do przekazania wskazanej organizacji równowartości 1% podatku dochodowego, pomniejszonego o koszty przelewu.