Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

4 stycznia 2018


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s w Lublinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radomsko Południe” na działce o numerze ewidencyjnym 296 w obrębie 26 w Radomsku.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.