ZAWIADOMIENIE

10 października 2017


Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Miasta Radomsko

W trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) od dnia 10 października 2017 roku w budynku Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach 7.30 – 15.00  na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 6 listopada 2017 r. w Siedzibie  Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, w godz. 9 00 – 15 00 upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą  naliczenia podatku leśnego.

Obecność właścicieli lasów na konsultacjach społecznych nie jest obowiązkowa.