Wysokie wskaźniki Radomska

17 stycznia 2017


Radomsko wysoko wśród najbogatszych gmin w Polsce. Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W).

Wśród 2484 gmin na pierwszym miejscu jest Kleszczów, Radomsko znalazło się na 272 pozycji. Niższe miejsca zajmują Piotrków, Bełchatów czy Tomaszów Mazowiecki.

Wskaźniki posłużą do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2017 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (podatków: od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Subwencja lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla danego typu jednostek (gmin, powiatów i województw) w całej Polsce.