Wysokie dochody miasta zmniejszyły deficyt

18 października 2017


Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy głosując elektronicznie przyjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na 2017 rok.

- Najważniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia dochodów wyższych niż zakładaliśmy o 7 mln 678 tys. złotych. Dochody te związane są ze sprzedażą miejskiego mienia w kwocie 5 mln złotych, do tego doszło 2 mln 300 tys. z tytułu podatku od nieruchomości, który wpłynął od syndyka masy upadłościowej Famegu – podkreśla skarbnik miasta Mariola Wypych.

Duże znaczenia mają także większe niż zakładano wpływy w kwocie 300 tys. z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

- To wszystko pozwoliło nam na zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty niecałych 4 mln złotych i zrezygnowania z zaciągnięcia w tym roku kredytu w kwocie 8,5 mln złotych – zauważa skarbnik.

Dokonano również istotnych zmian w zakresie wydatków. Analizując możliwości realizacji niektórych zadań zostały zmniejszone wydatki o 821 tys. Zadanie dotyczące rewitalizacji ul. Reymonta zostało przeniesione do zadań wieloletnich  i w przyszłym roku na ten cel zaplanowano 2,5 mln złotych.  Do zadań wieloletnich zakwalifikowano także wymianę dachu budynku OSP w Stobiecku Miejskim, na którą w 2018 roku przeznaczono kwotę 200 tys. złotych.

Ponadto w WPF znalazło się nowe zadanie -  termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 2 i budynku urzędu miasta. Realizacja inwestycji przewidziana jest na dwa lata. W 2018 roku przewidziano wkład własny w kwocie 500 tys. złotych, a w 2019 roku  2 mln złotych. Na rok 2018 zarezerwowano także 150 tys. złotych na przeprowadzenie badań hydrologicznych zbiorników wodnych w Radomsku i okolicach. Zadanie to planowane jest do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku oraz zainteresowanymi gminami.