Wybory do MRDPP

2 czerwca 2014


Prezydent Miasta Radomsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Radomska, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą NR LI/450/14 Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powoływania jej członków.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania w wyborach do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku” (dostępny na stronie www.radomsko.pl oraz na www.bip.radomsko.pl a także w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 208, 211) oraz złożenie oryginału formularza opatrzonego datą, pieczęcią i podpisami osób uprawnionych, w zamkniętej kopercie w formie papierowej, z adnotacją „Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku”.

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2014 roku i trwa do 8 lipca 2014 roku włącznie.

Każda organizacja pozarządowa może głosować na 9 spośród kandydatów wymienionych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok wybranych nazwisk. Postawienie znaku „x” w kratce obok dziesięciu lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.

Wypełnione karty do głosowania należy składać:

  • osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5,
  • za pośrednictwem poczty – decyduje data stempla pocztowego,

w terminie do 8 lipca br. włącznie.

Wyniki głosowania ustali Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Radomsko. Wyniki głosowania uwzględniające ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy weszli w skład Rady, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.radomsko.pl oraz na www.bip.radomsko.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Karta do głosowania [PDF, 104 kB]
Imienna lista kandydatów [PDF, 66 kB]