Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

24 listopada 2016


Kartę mogą otrzymać rodziny, które mają trójkę lub więcej dzieci bez względu na kryterium dochodowe.

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził korekty w regulaminie wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

WKRW to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Z ulg mogą korzystać rodziny bez względu na kryterium dochodowe.

Wniosek, oświadczenie i regulamin dostępny jest na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – www.rcpslodz.pl. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą. Więcej informacji pod nr telefonu 42 203 48 67.