Włączenie społeczne

5 lipca 2016


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dnia 15 lipca 2016 r. w godz. 11- 14, organizuje spotkanie promujące możliwości dofinansowania projektów w ramach Osi IX "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych.

Zależy nam aby w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych, domów opieki.

Podczas spotkania, eksperci z Ministerstwa Rozwoju przedstawią zagadnienia związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych i zdrowotnych.Przedstawiciele WUP przybliżą specyfikę projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego (w II połowie 2016 r. zaplanowanych jest jeszcze 5 naborów wniosków z przedmiotowego zakresu).

Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.