Ważne decyzje na Sesji Rady Miejskiej

29 października 2019


Podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej przyjęto m.in. zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta oraz przyjęto nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta.

Największe kwotowo przesunięcia w budżecie miasta dotyczyły dofinansowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w kwocie 500 tysięcy złotych oraz przekazaniu 650 tysięcy złotych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej na wykonanie nawierzchni dróg, w których śladzie PGK prowadzi prace związane m.in. z kanalizacją.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy oraz w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta. Dodatkowo przyjęto uchwały dzięki którym rozpoczną się kolejne prace nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego w dwóch częściach Radomska - rejonie ul. Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP oraz w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.

Taki plan to ważny z punktu widzenia miasta dokument określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy. Ułatwia m.in uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zrównoważony i przewidywalny rozwój poszczególnych terenów nim objętych.

Radni wyrazili również zgodę na zakup działki przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego o powierzchni około pół hektara za kwotę 251 200 zł tj. 50 zł za metr kwadratowy działki. Teren ten ma być przeznaczony na planowany w przyszłości cmentarz komunalny. Podjęto też uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości znajdującej się przy ulicy Geodetów o łącznej powierzchni ponad 8,8 hektara, którą rzeczoznawca wycenił na 2 740 000 zł netto. Nabyciem jej jest zainteresowany inwestor.

Ponadto dokonano zmiany granic strefy biletowej miejskiej, by włączyć do niej miejscowości Amelin i Dziepółć, o co zwrócił się wójt gminy Radomsko. Dzięki przyjętej zmianie od 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy tych miejscowości będą płacić mniejszą kwotę za bilet MPK, co zostanie zrekompensowane wyższymi opłatami wnoszonymi przez Gminę Radomsko do miejskiego przewoźnika.

Ważnym punktem dzisiejszej sesji było przyjęcie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Konieczność ta spowodowana była przede wszystkim znacznym podwyższeniem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, która w 2016 roku wynosiła 24,15 zł za tonę (z 2016 roku pochodzi dotychczas obowiązująca stawka za odbiór odpadów), a w roku 2020 wzrośnie do 270 zł za tonę składowanych odpadów. Nie bez znaczenia na zwiększenie kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest też podwyżka płacy minimalnej oraz wzrost kosztów przetwarzania paliwa alternatywnego.

Nowa stawka za odbiór śmieci zacznie obowiązywać od 2020 roku i wynosić będzie 16 zł za odbiór odpadów segregowanych oraz 32 zł w przypadku braku segregacji wytwarzanych odpadów.