Upływa termin składania ofert

4 kwietnia 2017


Przypominamy, że tylko do dn. 7 kwietnia 2017r. można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań:    

1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej),

2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym,

3. Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym,

4. „Być aktywnym w kulturze seniorem”,

5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię  Radomska,

Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2017 r. Prezydent Miasta Radomsko przeznacza kwotę 120 000 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 45/2017 z dnia 08 marca 2017r. oraz w Zarządzeniu nr 52/2017 z dnia 17 marca 2017r. Prezydenta Miasta Radomska.

Formularz oferty jest dostępny na stronie internetowej www.radomsko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w pokoju 211 (II piętro) w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul.Tysiąclecia 5.