Uczniowe ZSG nr 7 chcą być liderami

22 czerwca 2016


Od września 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku, działający w Szkolnym Klubie Europejskim „Młodzież dla Europy” i „klasy europejskiej” rozpoczną realizację nowego projektu ph. „Radomszczańska Szkoła Liderów – Po Drabinie”, w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Przygotowany przez młodzież wniosek uzyskał aprobatę i otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 500 zł. Działania zwiazane z projektem rozpoczną się we wrześniu br. i potrwają do czerwca 2017 roku.

Skąd pomysł na taki właśnie projekt?

- Chcemy, aby uczestnicy wykształcili w sobie takie umiejętności, dzięki którym sami inicjować będą działania prospołeczne, proobywatelskie w swoim środowisku lokalnym - wyjasnia opiekun SKE "Młodzież dla Europy" Tomasz Mazur.

Projekt realizowany będzie etapami w oparciu o trzy szczeble "drabiny liderstwa”:
a) “Opowiedz mi, a zapamiętam!”, cykl spotkań z filmowcem, samorządowcami, dziennikarzem, posłami oraz przedstawicielami NGO’s
b) “Pokaż mi, a zrobię to!”, warsztaty, będące cyklem gier, zabaw, obrazujących, jak być liderem, jak prezentować się publicznie
c) “Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!”, uczestnicy sami organizują symulację, w trakcie której tworzą młodzieżową radę miasta oraz debatę oksfordzką na temat związany z młodzieżowym liderstwem.

Wyniki konkursu grantowego.

Czym jest “Bank Ambitnej Młodzieży”?
Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Jakie są cele programu?
Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

info. ZSG nr 7 w Radomsku