Trwa nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 czerwca 2016


Przypominamy, ze w związku dobiegającą końca I. kadencją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku, Prezydent Miasta Radomsko ogłosił nabór kandydatów na członków MRDPP II kadencji.

Warunki naboru:

  1. Kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn zm.) prowadzące działalność na terenie Miasta Radomsko, na karcie zgłoszeniowej, której wzór znajduje się w zakładce NGO oraz na bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

  2. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 24 czerwca 2016r.

  3. Kandydaci zgłoszeni po terminie nie będą uwzględniani.

  4. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko.

  5. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu na zgłaszanie kandydatów, na stronie internetowej Miasta Radomsko www.radomsko.pl/ngo zostanie opublikowana imienna lista kandydatów prawidłowo zgłoszonych.

 

Imienna lista kandydatów i głosowanie

W ciągu 21 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w pkt 5, każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Radomsko będzie mogła głosować na nie więcej niż 9 kandydatów spośród kandydatów z listy, wymienionych na karcie do głosowania.

Karty do głosowania dostępne będą w terminie, o którym mowa powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w pok. 208, 211 oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce ngo/Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego a także www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Wypełnione karty do głosowania należy wówczas składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku – nie otwierać” w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy zamieścić również oznaczenie organizacji pozarządowej składającej kartę do głosowania.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania tutaj.